“Nova” Sunglasses: Your Stylish Shield against Sun Damage

When it comes to sun protection, we often prioritize our skin, but did you know that our eyes are equally vulnerable to sun damage? Surprisingly, around 48 percent of adults don’t wear sunglasses regularly, and three out of five people neglect to wear them even in sunny or rainy weather. Sun exposure without proper eye…

މަޝްހޫރު މައުއީޖިމްގެ ނަލަ އައިނުތައް އައިކެއަރ އިން ލިބެން އެބަހުރި!

އެކި މޫނުތަކުގެ ބައްޓަމާ ގުޅޭ ގޮތަށް، ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އަޅައިގެން އުޅެވޭ އަވިއައިނު އައިކެއަރއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައިކެއަރއިން ވިއްކާ އަވި އައިނުތަކަކީ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ލޮލަށް ފަސޭހަ އައިނުތަކެކެވެ. މީގެތެރެއިން މަޝްހޫރު މައުއީޖިމްގެ ކިނީ ކިނީ މޮޑެލްގެ ޕޮލަރައިޒްޑް އަވިއައިނު ކަލެކްޝަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ.   މައުއީޖިމްގެ އަވިއައިނުގެ އެންމެ ޙާއްސަ ސިފައަކީ ސުޕަތިން ގްލާސް ލެންސްތަކެވެ. މި ލެންސްތަކަކީ ލޮލަށް ފަސޭހަ އަދި ކުލަތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ލެންސްތަކެކެވެ. ކިނީ ކިނީގެ އައިނު ތިން…

Donation of Face Masks to Combat Norovirus Spread

EyeCare, has generously donated face masks to tackle the spread of norovirus s. The company collaborated with IGMH and Villimale’ Hospitals, and health centers in various islands of Kaafu Atoll, including Dhiffushi, Hura, Gaafaru, Gulhi and Guraidhoo. Recognizing the need for personal protective equipment (PPE) to safeguard frontline healthcare workers and patients, EyeCare took proactive…

Eye exams reveal more than meets the eye.

Your eye exams? There’s more to it than meets the eye. Did you know that eye specialists can detect certain conditions like diabetes and high blood pressure just by looking at the veins visible in your eye? A close look at the blood vessels in your eye can even detect autoimmune diseases and liver disease…

‘Fahethin Ekathi’ Promotion

This is your chance to enhance your look while saving big. ‘Fahethin Ekathi’ promotion will give you the chance to choose among five incredible offers. Valid from from 24th June till 10th August 2023.   Offer 1: Up to 50% off on Frames and Sunglasses Get unbeatable discounts up to 50% off from frames and…

20th Anniversary Flash Sale!

We’re thrilled to celebrate our 20th Anniversary. It’s been an incredible journey, and we owe it all to your unwavering support. As a token of our gratitude, we’re excited to announce our Anniversary flash sale. With this offer, customers can enjoy 20% discount on all products including frames, contact lenses, sunglasses and accessories. The Sale offer…

Kuran’gi Campaign

This women’s day, we want to celebrate all women in our society, their countless efforts and their unacknowledged role in making our world a better place. We believe that to honor women and their role in our lives, it is crucial to recognize and appreciate the tremendous effort and determination they put into overcoming challenges…

Year End Sale: Buy More, Save More!

Our Year End Sale “BUY MORE, SAVE MORE’ has started today. The sale offers huge discounts and will continue till 15th January 2023. Buy a complete pair and get 50% off on your second purchase. And buy 2 products at the same time to get your third product FREE. All Customers who shop during the sale…