Dr Azzam with his team after completing the cataract and retinal detachment surgery

First-Ever Combined Cataract and Retinal Detachment Surgery in the Maldives

EyeCare Hospital has achieved a remarkable milestone in ocular surgery with the successful completion of Phacoemulsification Cataract Surgery combined with Retinal Detachment (RD) Surgery. Under the leadership of Dr. Mohamed Azzam, Vitreo Retinal and Phaco Surgeon at EyeCare Hospital, this groundbreaking procedure took place on Monday, February 19th, 2024. Retinal Detachment surgery involves the meticulous…

Children and eyes

Children and Eyes

Every parent wishes to see the world through the bright eyes of their child, full of wonder and curiosity. However, it’s essential to be vigilant about the potential eye problems that affect children. In this article, we’ll explore some common eye problems in children and how early detection and intervention can pave the way for…

Why You Need an Updated Eye Exam for New Glasses

It’s a common misconception that you don’t require a full eye exam when simply needing an updated prescription for a new pair of glasses. But the optometrist provides important screening that goes beyond measuring just your refractive error. Here are a few key reasons why it’s essential to schedule an exam even for routine replacement…

Headaches and eye trouble

Headaches and Eye Trouble: Is There a Connection?

Headaches and eye trouble, are seemingly separate afflictions, yet so often they seem to go hand-in-hand. Have you ever found yourself squinting at your phone, only to be rewarded with a throbbing in your temples, or woken up with a dull ache behind your eyes after a night of binge-watching? If so, you’re not alone.…

Signs of Cataracts

Early Signs of Cataracts

Cataracts occur when the eye lens becomes cloudy, affecting around 65.2 million people globally. According to the World Health Organization, 80% of cases lead to moderate to severe blindness, Advanced Cataract Surgery, offers a viable solution. Early detection is key. Who’s at Risk: Cataracts can impact anyone, but those over 40, particularly after 60, are…

first time wearer

First time wearing glasses? What you should expect!

Choosing your first pair of eyeglasses can be both thrilling and overwhelming. The options, from frame styles to lens coatings, may seem difficult, but we have a comprehensive guide and a team ready to assist you in making this an easy process for you. Upon choosing your comfortable glasses, for first-time wearers, it’s vital to…

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް!

ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބައްލަވައިގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ނަންގަވާނަމަ ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑް ތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ޑިސެމްބަރު 15، 2023 ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 12، 2024 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.   ޝަރުތުތަށް: 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ހޮވާލެވިފައިވާ…