Elderly person reading something from his phone without any difficulty

Regain Clear Vision with Cataract Surgery and Premium Lens Options

Are you tired of struggling with blurry vision, making everyday tasks a challenge? Are you squinting to read signs or experiencing difficulty driving at night? It’s time to regain clear vision with cataract surgery and premium lens options at EyeCare Hospital. At EyeCare Hospital understands the impact cataracts can have on your daily life, and…

Dr Ajun

When Is the Right Time to Consider Cataract Surgery?

Cataracts affect millions worldwide, impacting daily activities and quality of life as they progress. Cataract surgery stands as a highly effective treatment, but knowing when it’s the right time for this procedure is crucial. Understanding the signs indicating the need for surgery empowers individuals to make informed decisions about their eye health. “As an ophthalmologist,…

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިންވަނީ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން %30 އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި  2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވައިގެން ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލަކީޑުރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކައް ފިޔަވަޅު ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ ބޭފުޅަކައް ދަތުރެއް ލިބޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއުލާންކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޭ 1 އިން ފެށިގެން މޭ 31،…

School Holiday Sale

Exciting School Holiday Sale at EyeCare Opticals! From May 1st to May 31st, 2024, enjoy up to 30% off on frames and sunglasses at all EyeCare outlets, including Fuvahmulah and Addu City. Please note that during this promotion, membership discounts will be eligible only for prescription lenses and not for frames or sunglasses. And for…

Eid Sale!

Celebrate Fitr Eid with our Sunglass promotion! Get ready to step out in style with our exclusive offer: Enjoy a fabulous 20% discount on ALL sunglasses from 30th March to 13th April 2024. Whether you’re planning a beach getaway or a leisurely stroll in the city, elevate your look with trendy eyewear while protecting your…

A Guide to Addressing Contact Lens Discomfort

Encountering discomfort with contact lenses is a common concern shared by many wearers. Understanding the underlying reasons and implementing appropriate solutions is crucial for optimal eye health and comfort. Here are key factors to consider: Dry Eyes: Contact lenses may exacerbate dryness, particularly in dry environments or prolonged screen usage. Utilize eye drops designed for…

Mother daughter reciting Quran

7 Tips to Combat Eye Fatigue During Ramadan

As we delve into the sacred observance of Ramadan, it is crucial to prioritize our physical well-being, particularly our eye health, as changes in our daily routine during this holy month can often result in eye fatigue. Here are seven straightforward yet powerful tips to alleviate eye fatigue and maintain optimal eye health throughout Ramadan.…

Dr Azzam with his team after completing the cataract and retinal detachment surgery

First-Ever Combined Cataract and Retinal Detachment Surgery in the Maldives

EyeCare Hospital has achieved a remarkable milestone in ocular surgery with the successful completion of Phacoemulsification Cataract Surgery combined with Retinal Detachment (RD) Surgery. Under the leadership of Dr. Mohamed Azzam, Vitreo Retinal and Phaco Surgeon at EyeCare Hospital, this groundbreaking procedure took place on Monday, February 19th, 2024. Retinal Detachment surgery involves the meticulous…