އައިނު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އައިނު އަޅަންޖެހޭ މީހުންނަށް، އައިނަކީ ލޯ ފަދަ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ލޮލުގެ ސިއްހަތަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ އިތުރުން އައިނައް ފަރުވާތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   އައިނު އެޅުމާއި ނެގުން: އެއް އަތުން އައިނު އެޅުމާއި ނެގުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެ އަތުން ދުނިގަނޑުގައި ހިފާ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކީ އެކަން ކުރުމެވެ. އެއް އަތުން އައިނު ނަގާ ހަދާނަމަ ދުނިގަނޑު ދޫވުމާއި، ދެވަރު ވުމުގެ އިތުރުން އައިނު ހަލާކުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު…

Buy One Get One FREE

When you choose a frame from our handpicked selection of renowned brands, you will receive a FREE second pair with the same prescription. The FREE pair comes complete with single vision lenses and a quality coating. Should you wish to upgrade the lenses, you can do so by covering the price difference for the enhanced…