Why You Need an Updated Eye Exam for New Glasses

It’s a common misconception that you don’t require a full eye exam when simply needing an updated prescription for a new pair of glasses. But the optometrist provides important screening that goes beyond measuring just your refractive error. Here are a few key reasons why it’s essential to schedule an exam even for routine replacement…

EyeCare Hospital and Opticals

EyeCare Hospital Achieves Dual ISO Certification

We are thrilled to announce a significant milestone at EyeCare Hospital and Opticals – the attainment of dual certification for ISO 9001 and ISO 45001. This achievement reaffirms our unwavering commitment to delivering unmatched quality and ensuring workplace safety within the eye care industry. ISO 9001, the globally recognized standard for quality management systems, underscores…

first time wearer

First time wearing glasses? What you should expect!

Choosing your first pair of eyeglasses can be both thrilling and overwhelming. The options, from frame styles to lens coatings, may seem difficult, but we have a comprehensive guide and a team ready to assist you in making this an easy process for you. Upon choosing your comfortable glasses, for first-time wearers, it’s vital to…

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް!

ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބައްލަވައިގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ނަންގަވާނަމަ ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑް ތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ޑިސެމްބަރު 15، 2023 ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 12، 2024 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.   ޝަރުތުތަށް: 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ހޮވާލެވިފައިވާ…

School Holiday Sale!

Get 30% discount on frames, sunglasses, and contact lenses! Plus, when you buy a frame and prescription lenses from us, you are eligible for 50% discount on your second purchase from our carefully selected brands. The promotion will run from 15th December 2023 – 12th January 2024. *Terms and conditions apply. 50% off offer on…