ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިންވަނީ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން %30 އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި  2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވައިގެން ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލަކީޑުރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކައް ފިޔަވަޅު ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ ބޭފުޅަކައް ދަތުރެއް ލިބޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއުލާންކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޭ 1 އިން ފެށިގެން މޭ 31،…

School Holiday Sale

Exciting School Holiday Sale at EyeCare Opticals! From May 1st to May 31st, 2024, enjoy up to 30% off on frames and sunglasses at all EyeCare outlets, including Fuvahmulah and Addu City. Please note that during this promotion, membership discounts will be eligible only for prescription lenses and not for frames or sunglasses. And for…

Mother daughter reciting Quran

7 Tips to Combat Eye Fatigue During Ramadan

As we delve into the sacred observance of Ramadan, it is crucial to prioritize our physical well-being, particularly our eye health, as changes in our daily routine during this holy month can often result in eye fatigue. Here are seven straightforward yet powerful tips to alleviate eye fatigue and maintain optimal eye health throughout Ramadan.…

Dr Azzam with his team after completing the cataract and retinal detachment surgery

First-Ever Combined Cataract and Retinal Detachment Surgery in the Maldives

EyeCare Hospital has achieved a remarkable milestone in ocular surgery with the successful completion of Phacoemulsification Cataract Surgery combined with Retinal Detachment (RD) Surgery. Under the leadership of Dr. Mohamed Azzam, Vitreo Retinal and Phaco Surgeon at EyeCare Hospital, this groundbreaking procedure took place on Monday, February 19th, 2024. Retinal Detachment surgery involves the meticulous…

Children and eyes

Children and Eyes

Every parent wishes to see the world through the bright eyes of their child, full of wonder and curiosity. However, it’s essential to be vigilant about the potential eye problems that affect children. In this article, we’ll explore some common eye problems in children and how early detection and intervention can pave the way for…

Headaches and eye trouble

Headaches and Eye Trouble: Is There a Connection?

Headaches and eye trouble, are seemingly separate afflictions, yet so often they seem to go hand-in-hand. Have you ever found yourself squinting at your phone, only to be rewarded with a throbbing in your temples, or woken up with a dull ache behind your eyes after a night of binge-watching? If so, you’re not alone.…

Signs of Cataracts

Early Signs of Cataracts

Cataracts occur when the eye lens becomes cloudy, affecting around 65.2 million people globally. According to the World Health Organization, 80% of cases lead to moderate to severe blindness, Advanced Cataract Surgery, offers a viable solution. Early detection is key. Who’s at Risk: Cataracts can impact anyone, but those over 40, particularly after 60, are…