Blogs

ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބައްލަވައިގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ނަންގަވާނަމަ ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑް ތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޑިސެމްބަރު 15، 2023 ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 12، 2024 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

 

ޝަރުތުތަށް:

  • 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކުނުންނެވެ.
  • 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގު ފުރަތަމަ ގަންނަ ޕްރޮޑަކްގެ އަގައްވުރެ ކުޑަވާންވާނެއެވެ.
  • މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މެމްބަޝިޕް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ އައިނު ގެ ލޯކޮޅު (ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ލެންސް) އަށް އެކަންޏެވެ.